کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌ اس‌.
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ن‍دا(واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ن‍دا(واب‍س‍ت‍ه‌ب‍ه‌م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماری های قلب و عروق کودکان
ویلی ، لوسیل اس . ؛  تهران ندا(وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭و۹۵۱‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماری های هورمونی کودکان
ویلی ، لوسیل اس . ؛  تهران ندا(وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭و۹۵۱‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از نوزادان آسیب پذیر و در خطر
ویلی ، لوسیل ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭و۹۵۱‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک