کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
م‍ام‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭و۹۴۲‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭و۹۴۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۴۲‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۴۲‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک