کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ - ای‍ران‌
اس‍ه‍ال‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ دن‍دان‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ا ن‌ س‍اده‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‍م‍ن‌ س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ دن‍دان‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ - ک‍ارب‍رد
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
ن‍ی‍روه‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - آم‍ار - ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ - در پ‍ی‍ری‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ج‍زای‍ری‌، ف‍ت‍ان‍ه‌
پ‍ی‍ل‍ه‌ رودی‌، س‍ی‍روس‌
م‍ج‍د، م‍ی‍ن‍ا
اس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ران‍ت‌، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌)
دف‍ت‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ق‍ی‍ق‌؛ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ی‍ون‍ی‍س‍ف‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ، ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ی‍ون‍ی‍س‍ف‌ (ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د) در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ی‍ون‍ی‍س‍ف‌ (ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د) در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌)؛ م‍ت‍رج‍م‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌. دف‍ت‍ر س‍لام‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و ج‍م‍ع‍ی‍ت‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ دف‍ت‍ر ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌) در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ - درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ (دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌)
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌. دف‍ت‍ر س‍لام‍ت‌ خ‍ان‍واده‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت کودکان جهان در سال ۱۹۸۵
گرانت ، جیمز ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت ؛ صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۲۰‬,‭‌گ۲۷۶و‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مطالب خواندنی در باره بیماریهای اسهالی
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ؛ با همکاری دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف ) در جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۲‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مادران ، مادر آگاه ...کودک سالم
جزایری ، فتانه ؛  [تهران ] دفتر هماهنگی برنامه های آموزش بهداشت ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌ج۳۹۱آ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آینده ای بهتر برای بهداشت مادر و کودک
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دفتر آموزش بهداشت ، سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭‌س۱۵۸آ‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مجموعه مقالات سازمانهای یونیسف - بهداشت جهانی
یونیسف ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت ؛ با همکاری سازمان یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) در جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۲۰‬,‭‌ی۹۶‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرآیند مدیریت برای توسعه بهداشت کشور، اصول راهنما برای استفاده در پشتیبانی از تدابیر اساسی جهت تندرستی برای همه در سال ۲۰۰۰
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (دفتر آموزش بهداشت )   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۵۴۱‬,‭‌س۱۵۸‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت دندان
[تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۱۳‬,‭‌ب۸۳۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای سرپرستی جلب مشارکت و همکاری جامعه ، برنامه کنترل بیماریهای اسهالی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت ؛ با همکاری سازمان یونیسف (صندوق کودکان ملل متحد) در جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۶‬,‭‌س۱۵۸‌ج‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی کلی بعنوان بخشی از فرایند مدیریت برای توسعه بهداشت کشور
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی (دفتر آموزش بهداشت )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۵۴۱‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای اولیه بهداشتی ، گزارش کنفرانس بین المللی در باره مراقبتهای اولیه بهداشتی ، آلما - آتا و اتحاد جماهیر شوروی ۶-۱۲ سپتامبر۱۹۷۸
سازمان بهداشت جهانی ؛  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (دفتر آموزش بهداشت )؛ مترجم   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای سرپرستی ، درمان اسهال
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۲‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای سرپرستی ، هدفها
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۶‬,‭‌س۱۵۸‍ه‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهارت های سرپرستی ، پاییدن ارزشیابی کاربرد
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۶‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برنامه گسترش ایمن سازی ، دوره آموزشی برنامه ریزی و مدیریت ، مقدمه
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] انتشارات وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دندان سالم
[تهران ] انتشارات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دفتر آموزش بهداشت )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۱۳‬,‭د۷۱۷‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خدمات ادغام یافته و روشی برای برآورد نیروی انسانی
پیله رودی ، سیروس ؛  تهران انتشارات عقیق ؛ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ؛ با همکاری دفتر سازمان جهانی بهداشت و یونیسف در جمهوری اسلامی ایران ، تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷/JI،۷۶‬,‭‌پ۹۸۱‌خ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش های نوین در فرآیند یاددهی - یادگیری
تهران دفتر آموزش فنی حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ر ۳،ق‌ ۲،ش‌ ۵۲۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی و اداری در مرکز بهداشت شهرستان
اسلامی ، محمد ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . معاونت سلامت . دفتر سلامت خانواده و جمعیت ؛ صندوق جمعیت ملل متحد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۶‬,‭‌ف‍لا۵۲۸‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه کشوری اعتلای سلامت مادران
تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . معاونت سلامت . دفتر سلامت خانواده و جمعیت ؛ صندوق جمعیت ملل متحد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷/JI،۳۱۰‬,‭‌ب۴۷۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه کشوری سلامت سالمندان
مجد، مینا ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . معاونت سلامت . دفتر سلامت خانواده ؛ صندوق جمعیت ملل متحد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WT‬,‭۱۲۰‬,‭‌م۲۶۸‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2