کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌
اع‍ت‍ی‍اد
اس‍لام‌ و ه‍ن‍ر
ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ل‍ک‍ن‍ت‌ زب‍ان‌ - درم‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰ -. ن‍ظری‍ه‌ در ب‍اره‌ زن‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ - وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍دار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ع‍ل‍وم‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ران‍س‍وی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رج‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۰-۱۳۱۲ - پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ن‍س‍خ‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ - ای‍ران‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
آرت‍ور، آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۴۸-۱۸۹۶ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
وی‍راس‍ت‍اری‌
ای‍ران‌ - زن‍دگ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - گ‍زارش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌
اورن‍گ‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ک‍وک‍ت‍و، ژان‌
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌
آئ‍ی‍ن‍ه‌ون‍د، ص‍ادق‌
ش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
گ‍ات‍ی‌، آرم‍ان‌
ف‍ری‍زر، م‍ال‍ک‍وم‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ای‍ش‌ م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍او ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌. اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
ن‍م‍ای‍ش‌ "م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌"
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌اس‍لام‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌؛ ق‍رن‌
ن‍م‍ای‍ش‌ "م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه انقلاب اسلامی وصیت نامه سیاسی الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیه الله العظمی امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرزند ملت در آئینه انقلاب اسلامی مجموعه سخنرانیها مصاحبه ها و پیامهای شهید رجایی
مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شعرانقلاب ، گزیده اشعار در باره انقلاب اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل انتشارات و تبلیغات ؛  وزارت ارشاد اسلامی اداره کل انتشارات و تبلیغات   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فرهنگی ایران ۱۳۶۱
تهران وزارت ارشاد اسلامی ، دفتر پژوهشهاو برنامه ریزی فرهنگی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شوون و اختیارات ولی فقیه ، ترجمه مبحث ولایت فقیه از"کتاب البیع "
خمینی ، روح الله ، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی ، اداره کل انتشارات و تبلیغات   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زن از دیدگاه امام
[تهران ] وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زیبائی و هنر از دیدگاه اسلام
جعفری تبریزی ، محمدتقی ؛  شرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علم تاریخ در اسلام
آئینه وند، صادق ؛  وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش های نوین اطلاع رسانی :مقالاتی در باره کتابداری
تهران انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آنتونی آرتو :شاعر دیده ور صحنه تئاتر
ستاری ، جلال ؛  [تهران ] انتشارات نمایش مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عقابی با دو سر
کوکتو، ژان ؛  تهران نمایش "مرکز هنرهای نمایشی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی "   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تولد" نمایشنامه "
گاتی ، آرمان ؛  تهران نمایش "مرکز هنرهای نمایشی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روح خدا در ولایت فقیه :مجموعه پیامها و بیانات امام خمینی رهبرانقلاب اسلامی و امید مستضعفین جهان از پانزدهم خرداد تا هجدهم تیرماه ۱۳۵۸
خمینی ، روح الله ، رهبرانقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی ، دفتر مطالعات اسلامی   ، ۱۳۵۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرست برگه های کتابخانه های عمومی کشور
ایران .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .اداره کل کتابخانه های عمومی کشور ؛  وزارت ارشاد اسلامی . اداره کل انتشارات و تبلیغات   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خود درمانگری در لکنت زبان
فریزر، مالکوم ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ قرن   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۷۵‬,‭‌ف۷۱۷‌خ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی درباره اعتیاد( شناسایی ، علل ، پیشگیری و روشهای درمانی آن )
اورنگ ، جمیله ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مراحل رشد و تحول انسان
شرفی ، محمدرضا ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی
مایل هروی ، نجیب ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانش شناسی
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه ویرایش =gnitide fo launaM
محمدی فر، محمدرضا ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2