کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ب‍اروری‌ - ی‍زد - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ق‍ف‍ق‍ازی‌، ت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ داروی‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ داروئ‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات بازآموزی و سمینار مسائل انتقال خون
اصفهان واحد علمی پخش هجرت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭‌خ۶۶۱‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات و سخنرانی های ارائه شده در کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری شایع در ایران و کاربرد مناسب آنتی بیوتیکها
قفقازی ، تقی ؛  [اصفهان ] واحد علمی پخش هجرت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۹‬,‭‌ق۷۱۹‌خ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سومین سمینار باروری و ناباروری ۸-۱۰ آذر ماه ۱۳۶۷
یزد واحد علمی پخش هجرت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۶۵‬,‭‌س۸۲۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنگره سراسری مسمومیتها( اتیولوژی - تشخیص - درمان )۱۸-۲۰ شهریور ماه ۱۳۶۸
ارومیه واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ر ۱ ،ق‌ ۱ ،ش‌ ۱۷ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گنگره و بازآموزی بیماریهای پوست
تهران واحد علمی شرکت داروئی پخش هجرت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱ ،ش‌ ۱۰ ، ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه سومین سمینار باروری و ناباروری ۸-۱۰ آذر ماه ۶۷ یزد
یزد واحد علمی شرکت پخش هجرت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۱،ش‌ ۴۷ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تبعات بهداشتی روشهای جلوگیری از بارداری و الگوهای باروری
تهران واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۱،ش‌ ۲۶۹،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنافیلاکسی
تهران واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۲۹۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آنافیلاکسی
تهران واحد علمی شرکت دارویی پخش هجرت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ر ۲،ق‌ ۲،ش‌ ۴۶۷،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک