کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ - دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍رده‌ ج‍ن‍ب‌
 
پدیدآور:
واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
ه‍ام‍ب‍ورژه‌، ژان‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
 
ناشر:
س‍ارا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
پ‌. واح‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات و بیماریهای دستگاه تنفس
واحدی ، پرویز ؛  مشهد پ . واحدی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭و۱۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف پزشکی ( آنسیکلوپدی مدیکال )
هامبورژه ، ژان ؛  مشهد ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭.‍ه۳۴۶د‬,‭۱۳۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریها، استاتوره - استفراغ - اسهال
واحدی ، پرویز ؛  مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭و۱۳۴‌ت‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های بالینی در تشخیص بیماریها
واحدی ، پرویز ؛  مشهد انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۹۰‬,‭و۱۳۴‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریه نلسون ۲۰۰۰[ دو هزار]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پرده جنب
واحدی ، پرویز ؛  تهران سارا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۷۰۰‬,‭و۱۳۴‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک