کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ادرار -ت‍ج‍زی‍ه‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ادرار - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ادرار - ت‍ج‍زی‍ه‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ن‍ری‌ :ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
دی‍وی‍دس‍ون‌، ای‍زری‍ی‍ل‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
خ‍س‍روی‌
ح‍ی‍دری‌
م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌
ای‍س‍ت‍ا؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ گ‍ل‍ب‍ان‌ و آری‍ان‌ طب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شیمی بالینی
هنری ، جان برنارد ؛  [تهران ] انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۷۳۹‌ش‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای ادرار( دیویدسون )
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه انتشارات یزد؛ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭.‍ه۷۳۹آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
"تشخیص و مراقبت بالینی با روش های آزمایشگاهی "، هماتولوژی و انعقاد" به ضمیمه آزمونهای چند گزینه یی "
هنری ، جان برنارد ؛  تهران مترجمین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۵‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روشهای آزمایشگاهی :آزمایشگاه بالینی و بیوشیمی بالینی
دیویدسون ، ایزرییل ؛  تهران موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴‬,‭د۹۹۲‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‌ه۷۳۹‌خ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه ادرار و سایر مایعات بدن ( هنری - دیویدسون )
هنری ، جان برنارد ؛  تبریز؛ تهران قاضی جهانی ؛ با همکاری گلبان و آریان طب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در خون شناسی بالینی
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۷۳۹ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی بیماریها به کمک روش های آزمایشگاهی [ هنری ( ]دیویدسون :)ادرار و دیگر مایعات بدن
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی هنری - دیویدسون ۲۰۰۷[ دو هزار و هفت ]همراه با اطلس رنگی
هنری ، جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۷۳۹‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی هنری - دیویدسون ۲۰۰۷ ، خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قارچ شناسی پزشکی
هنری ، جان برنارد ؛  کرمان ایستا؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭-‍ه۷۳۹‌ق‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭-‍ه۷۳۹‌خ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‌ه۷۳۹‌خ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های تشخیص آزمایشگاهی هنری ، ادرار و سایرمعاینات بدن
هنری ، جان برنارد ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا؛ کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭-‍ه۷۳۹ر‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش های تشخیص آزمایشگاهی هنری :خون شناسی وانعقاد خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا؛ کتاب ارجمند   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭-‍ه۷۳۹ر‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‍ه۷۳۹‍ه‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ادرار و دیگر مایعات بدن ، هنری - دیویدسون ۲۰۱۱[ دو هزار و یازده :]تشخیص و پیگیری بالینی بیماری ها به کمک روش های آزمایشگاهی
هنری :جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭-‍ه۷۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی هنری - دیویدسون ۲۰۱۱[ دو هزار و یازده )
هنری ، جان برنارد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭.‍ه۷۳۹‌ب‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و پیگیری بالینی با روش های آزمایشگاهی هنری - دیویدسون ۲۰۱۱[دوهزارو یازده ] خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران خسروی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭.‍ه۷۳۹‌ت‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی ، انعقاد و طب انتقال خون
هنری ، جان برنارد ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۰۰‬,‭‍ه ۷۳۹‌خ‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2