کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز خ‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ارس‍ائ‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌ - رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز خ‍ون‌
ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ن‍ارس‍ای‍ی‌ م‍زم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
گ‍اچ‌
ف‍ری‍س‌، م‍ی‍ک‍ی‌ ه‍ال‌
ن‍ی‍ک‌ روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌
ب‍ه‍ب‍ودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
زی‍ن‍ل‌ زاده‌، م‍ح‍م‍د
طی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ق‍دم‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ورش‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ پ‍اک‌ س‍م‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ح‍ی‍دری‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ن‍ور دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائلی پیرامون تغذیه در بیماران تحت درمان با همودیالیز
بهبودی ، معصومه ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۴۲‬,‭‌ب۸۳۸‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی کلیه مصنوعی
مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۷۸‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول همودیالیز، برای پرستاران و پرسنل دیالیز
گاچ ؛  تهران کورش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌گ۱۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای نوین پرستاری در همودیالیز
مقدم نیا، محمد تقی ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌م۷۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نارسایی کلیه و درمان آن :کتاب راهنما برای بیماران کلیوی و خانواده های آنها
فریس ، میکی هال ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۴۲‬,‭‌ف۷۱۸‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری ویژه در دیالیز
طیبی ، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭ط۹۷۲‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راههای دیالیز خونی و اصول مراقبت از آنها
زینل زاده ، محمد ؛  تهران حیان ؛ اباصالح ؛ پاک سمن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭ز۹۶ر‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای ویژه در[UCC سی .سی .یو[UCI .]آی .سی .یو .]دیالیز
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای ویژه در[UCC سی .سی .یو[UCI .]آی .سی .یو .]دیالیز
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک