کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ت‍ه‍اب‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ م‍ف‍ص‍ل‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ه‍ان‌ خ‍ای‍گ‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌
ت‍ش‍ن‍ج‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ب‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‌
ل‍س‍ت‌، ج‍ان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍م‍ن‍ت‌
ح‍اج‍ی‌ م‍رادی‌، م‍ه‍ن‍از
م‍ل‍ک‌ اف‍ض‍ل‍ی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، م‍ح‍م‍ود
آزادی‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍ات‍م‍ی‌ پ‍ور، خ‍دی‍ج‍ه‌
س‍ت‍ای‍ش‌ ف‍ر، ن‍ادر
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ق‍ان‍ع‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
زم‍ان‍ی‌ ش‍ی‍وا، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍م‍اط
گ‍پ‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تشنج ناشی ازتب )noisluvnoC elirbeF(
صالحی ، محسن ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۶۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ۱۱۵ مورد کریپتورکیدیسم در مرکز آموزشی درمانی چهارمین شهید محراب
ستایش فر، نادر ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بستری دربیمارستانهای آموزشی امام خمینی و طالقانی کرمانشاه از سال ۷۰ لغایت ۷۴
قانع ، عباسعلی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۹۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی تست بک درافسردگی در بیمارستان فارابی ( دریکصد و سی بیمار افسرده )
آزادی ، مجید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۹۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان امام خمینی ( ره )براساس تشخیص حین ترخیص از مهر ۷۸ تا پایان شهریور۷۹
حاجی مرادی ، مهناز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۹۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی شکایت اصلی بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای تخصصی عرصه پزشکی جامعه نگر کرمانشاه در سال ۱۳۸۲
زمانی شیوا، محمدعلی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۳۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اپیدمیولوژی
لست ، جان ؛  [تهران ] سماط   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۳‬,‭‌ل۴۴۸‌ف‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سطر به سطر :اپیدمیولوژی و آمار حیانی
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی احمدی ؛ فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌س‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی با پاسخ تحلیلی و نکات
بختیاری ، محمود ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ب۳۴۳‌م‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
همه گیرشناسی کاربردی
ملک افضلی ، حسین ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۷۵۷‍ه‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
درس نامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی
پارک ؛  رشت گپ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌پ۱۵۶د‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی برای پرستار و رشته های پزشکی
حسینی ، میمنت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۵۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی برای پرستاران براساس با آخرین سرفصل رشته پرستاری
حاتمی پور، خدیجه ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۱۱۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک