کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ه‍م‍دان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
س‍رطان‍ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ری‍زش‌ م‍و - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌
م‍ج‍رای‌ ص‍ف‍راوی‌ ب‍س‍ت‍ه‌
ن‍وزاد - م‍طال‍ع‍ات‌ م‍وردی‌ - ه‍م‍دان‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ آف‍ات‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ل‍ی‌
خ‍ون‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
داروه‍ا
ه‍ی‍رس‍وت‍ی‍س‍م‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آم‍ار
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
ف‍ارم‍اک‍وژن‍ت‍ی‍ک‌
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍زدان‍ف‍ر، آم‍ن‍ه‌
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
م‍ورت‍ون‌، ری‍چ‍ارد
ف‍لاح‌، س‍ع‍ی‍د
ف‍راه‍ان‍چ‍ی‌، طوف‍ان‌
گ‍ارس‍ی‍ا، ل‍ی‍ن‌ ش‍ور
دوس‍ت‌ پ‍رور، م‍ح‍م‍د
پ‍ورج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍م‍ی‍د
ش‍ی‍ش‍ه‌ی‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
ان‍ص‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ان‍ص‍ار، اک‍رم‌
ش‍م‍س‍ای‍ی‌، ف‍رش‍ی‍د
ام‍ری‌، آل‍ن‌
ش‍ی‍خ‌، ن‍س‍ری‍ن‌
ری‍ف‍ک‍ی‍ن‌، س‍وزان‌
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ازان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌؛ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآموزی آزمایشگاهی ۱ و ۲
شیشه ییان ، بهروز ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ش۹۷۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری ویلسون
انصاری ، مصطفی ؛  همدان معاونت پژوهشی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوژنتیک یا ژنتیک داروها
امری ، آلن ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
داروها و درمان بیماریهای انگلی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان ؛ سازمان جهانی بهداشت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭‌س۱۵۸د‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آن
گارسیا، لین شور ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌گ۱۴۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز گازهای خون و روش های عملی آن
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴۵۰‬,‭‌ف۸۲۶آ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقررات بهداشتی در مسافرتهای بین المللی
سازمان بهداشت جهانی ؛  همدان ازانتشارات سازمان جهانی بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۱۵۸‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مطالعه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
مورتون ، ریچارد ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان همدان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۹۰۰‬,‭‌م۸۳۲ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اندازه های نوزادان ترم - از نظر قد ایستاده ، قد نشسته ، وزن و دور سر، در همدان
پورجعفری ، حمید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌پ۶۳۴‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت اجتماعی در برنامه های بهداشت مادر و کودک ( تنظیم خانواده )یک تحلیل بر اساس مطالعات موردی
ریفکین ، سوزان ؛  همدان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭ر۹۵۸‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تجربیاتی از بیماران یک متخصص داخلی
فلاح ، سعید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف۸۲۶‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اتیولوژیک و خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی مستقیم در بیمارستان کودکان قائم همدان طی سال های ۱۳۷۰-۷۴
فراهانچی ، طوفان ؛  دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۰۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کنترل آفات
همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۴۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
انتقادپذیری
دوست پرور، محمد ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت از نوزادان آسیب پذیر و در خطر
ویلی ، لوسیل ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۳/،۱۵۷‬,‭و۹۵۱‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تداخل اثر داروها باتستهای آزمایشگاهی
شیخ ، نسرین ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ش۸۹۴‌ت‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هیرسوتیسم ( رویش غیر طبیعی مو در زنان )
یزدانفر، آمنه ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۴۵۵‬,‭‌ی۴۷‍ه‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانپرستاری و بهداشت روان
شمسایی ، فرشید ؛  همدان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭‌ش۶۵۱ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شاخصهای توموری و کاربردهای بالینی آن
گودرزی ، محمد تقی ؛  همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۷۳۸‌ش‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
علل ریزش مو و پیشگیری از آن
انصار، اکرم ؛  همدان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف‍لا۸۸۴‌ع‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3