کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍م‍ای‍ون‍ی‌ زاد، م‍ژگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ گ‍ردن‌ رح‍م‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍م‍ای‍ون‍ی‌ زاد، م‍ژگ‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه دقت پاپ اسمیر نرمال با راندوم بیوپسی سرویکس در ۶۲ بیمارمشکوک
همایونی زاد، مژگان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۹۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک