کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
س‍رطان‌ ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وارش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داود
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ ش‍ه‍رآب‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ن‍ری‌ اح‍م‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌ دان‍ش‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
قلب و عروق سسیل ۲۰۰۷[ دو هزار و هفت ]و هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ق‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خون و انکولوژی سسیل ۲۰۰۷[ دو هزار و هفت ]و ها ریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌خ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عفونی ، هاریسون ۲۰۰۸[ دوهزاروهشت ]
خداآمرزیده ، داود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌خ۳۴۵‌ع‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اختلالهای کلیه و مجاری ادراری
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭‍ه ۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اصول طب مراقبت های حیاتی
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۱۸‬,‭‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، انکولوژی
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲۰۰‬,‭‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اندوکرینولوژی و متابولیسم
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران حیان ؛ شهرآب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :ژنتیک ، تغذیه
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر سوالات آموزشی بورد داخلی ( پره تست هاریسون ۲۰۱۲)
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲/،۱۸‬,‭‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]کلیه ، آب و الکترولیت سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]گوارش و کبد، سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه طب داخلی هاریسون ۲۰۱۳[ دوهزار و سیزده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸د‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]قلب و عروق ، هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی ، هنری احمدی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]روماتولوژی و بیماری های استخوان ، سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده [
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]خون و انکولوژی ، سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]غدد و متابولیسم ، سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]ریه ، سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نفرولوژی بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ریه بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های قلب و عروق بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3