کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۳۳۰-۱۲۸۱ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۳۳۰-۱۲۸۱ . ب‍وف‌ ک‍ور - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌،۱۲۸۱ - ۱۳۳۰ - ن‍ق‍د وت‍ف‍س‍ی‍ر
ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
دس‍ت‌ غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ف‍رزان‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ده‍ب‍اش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر؛ خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ف‍ردوس‌
ث‍ال‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نقد آثار صادق هدایت
دست غیب ، عبدالعلی ؛  تهران ؛ شیراز مرکز نشر سپهر؛ خانه کتاب   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یاد صادق هدایت =tayadeH hgedaS
دهباشی ، علی ؛  تهران ثالث   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داستان یک روح
شمیسا، سیروس ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صادق هدایت در تار عنکبوت
فرزانه ، مصطفی ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک