کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رطان‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ - ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۸ ق‌.
اس‍ه‍ال‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ل‍گ‍اور، ف‍ردری‍ک‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دب‍ی‍زش‌
آس‍ی‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرطانهای دستگاه گوارش در ایران
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷/JI،۱۴۹‬,‭‌س۴۶۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسهال های حاد عفونی
هاشمی ، حسین ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۴۰۷‬,‭.‍ه۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکامل کتاب
کیلگاور، فردریک ؛  تهران دبیزش   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک