کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ی‍روم‍ن‍د، ال‍ه‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ان‍س‍ول‍ی‍ن‌
خ‍ون‍ری‍زی‌ رح‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ح‍ام‍دی‌ پ‍ور، اف‍س‍ون‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ال‍ه‍ام‌
ع‍طای‍ی‌، س‍ی‍روس‌
 
ناشر:
پ‍زش‍ک‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
اپیدمیولوژی و اتیولوژی هیسترکتومی های انجام شده در بیمارستان معتضدی کرمانشاه درطی سال های ۱۳۷۵-۷۸
نیرومند، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۱۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه قند ناشتا و بعد از غذا با C1AbH در بیماران دیابتی تیپ ۲
نیرومند، الهام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۶۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگی های گروه های آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
صادق صالحی ، حمیدرضا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۹۹
شماره راهنما: ۴۴۹۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه توام حمایت اجتماعی و خود مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دو
حامدی پور، افسون ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۹۹
شماره راهنما: ۴۷۵۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر یادگیری دروس اخلاق و آداب پزشکی از دیدگاه مدرسان و دانشجویان پزشکی دانشکده پزشکی کرمانشاه
عطایی ، سیروس ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۴۰۰
شماره راهنما: ۴۸۶۰پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک