کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ای‍ران‌ - آم‍ار
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ح‍ش‍ره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ج‍راح‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - چ‍ی‍ن‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
اخ‍لاق‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
زارع‍ی‌ف‍رد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۲۱ - - خ‍ود س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ان‌
دارآف‍ری‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ش‍ه‍رک‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ول‍ز، م‍اری‍ان‌ پ‍اپ‍ن‍ی‍ر
زارع‍ی‌ف‍رد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ج‍ون‍ز، ش‍رل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍اس‍وج‌؛ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍اس‍وج‌؛ [ن‍وی‍د ش‍ی‍راز]
م‍رک‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌؛ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍اس‍وج‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمان ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الفبای ژنتیک پزشکی
کریمی نژاد، محمدحسن ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ک۵۳۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح نو( :شصت سال - شصت مطلب - شصت طرح نو :)زندگینامه ، نمونه طرحها و گزیده اشعار و آثار مهندس بهزاد شیرازی
زارعی فرد، علی اکبر ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی پژوهش در عملیات تنظیم خانواده
شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از حشره شناسی پزشکی ( برای دانشجویان بهداشت و پزشکی )
شهرکی ، غلامحسین ؛  یاسوج ؛ شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ؛ [نوید شیراز]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۸۱۵‌گ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق در مامایی
جونز، شرلی ؛  یاسوج ؛ شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۱‬,‭‌ج۸۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی در درمان عفونت های کودکان
شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج . معاونت پژوهشی ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از وسایل جراحی
ولز، ماریان پاپنیر ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج . معاونت پژوهشی ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۶۲‬,‭و۷۳۱ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رتبه بندی علمی دانشگاههای جهان - ۲۰۰۷[ دو هزار و هفت (]رتبه بندی دانشگاه ژیائوتنگ شانگ های )
مهراد، جعفر ؛  شیراز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
دارآفرین ، حسین ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۵۵‬,‭د۱۶۵‌م‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تولید علم ایران در آی .اس .سی ( .۱۳۸۶-۱۳۸۵)
مهراد، جعفر ؛  تهران نوید شیراز   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بالینی الکتروکاردیوگرام
شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۶۲۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک