کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍وی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ای‍ران‌ - آم‍ار
ای‍م‍ن‌س‍ازی‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ وس‍واس‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ح‍ش‍ره‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ج‍راح‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - چ‍ی‍ن‌ - ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ع‍ب‍ادات‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اخ‍لاق‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر آم‍ی‍گ‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
زارع‍ی‌ف‍رد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۳۲۱ - - خ‍ود س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
دارآف‍ری‍ن‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر
زارع‍ی‌ف‍رد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ج‍ون‍ز، ش‍رل‍ی‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ه‌
وی‍س‍م‍ان‌، ه‍رم‍ان‌
ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌ب‍خ‍ش‍ای‍ش‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ش‍ه‍رک‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍اس‍ت‌، ه‍وارد م‍ل‍وی‍ن‌
ول‍ز، م‍اری‍ان‌ پ‍اپ‍ن‍ی‍ر
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍ری‍د
اح‍م‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍اس‍وج‌؛ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍اس‍وج‌؛ [ن‍وی‍د ش‍ی‍راز]
م‍رک‍ز م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌؛ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د
ن‍وی‍د؛ ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ی‍اس‍وج‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌؛ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ن‍وی‍د اس‍لام‌؛ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ی‍د
ن‍وی‍د
دف‍ت‍رن‍ش‍ر ن‍وی‍د اس‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم ها، خدمات و مراکز اطلاع رسانی
ویسمان ، هرمان ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه طراحی در آمیگاVI tniaP exuleD
شیراز نوید   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راه آزادی
فاست ، هوارد ملوین ؛  تهران نوید؛ علم   ، ۱۳۵۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایمن سازی و عفونتها همراه با ۷۰ سوال کلیدی و پاسخ های تشریحی
کریمی ، عبداله ؛  شیراز انتشارات نوید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۸۰۰‬,‭‌ک۵۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزشهای سیاسی و اجتماعی در احکام عبادتی اسلام
عقیقی بخشایشی ، عبدالرحیم ؛  قم دفتر نشر نوید اسلام ؛ انتشارات شهید   ، [۱۳۵۹]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زیربنای تمدن و علوم اسلامی
عقیقی بخشایشی ، عبدالرحیم ؛  قم دفترنشر نوید اسلام   ، ۱۳۵۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جامعه برین
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران سازمان انتشارات نوید   ، ۱۳۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الفبای ژنتیک پزشکی
کریمی نژاد، محمدحسن ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ک۵۳۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
وسواس و درمان آن
احمدی ، جمشید ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۶‬,‭‌ف‍لا۲۸۴و‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای بازیابی اطلاعات ، ویژگیها، آزمون و ارزیابی
لنکستر، فردریک ویلفرید ؛  شیراز نوید   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طرح نو( :شصت سال - شصت مطلب - شصت طرح نو :)زندگینامه ، نمونه طرحها و گزیده اشعار و آثار مهندس بهزاد شیرازی
زارعی فرد، علی اکبر ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی پژوهش در عملیات تنظیم خانواده
شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از حشره شناسی پزشکی ( برای دانشجویان بهداشت و پزشکی )
شهرکی ، غلامحسین ؛  یاسوج ؛ شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ؛ [نوید شیراز]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۸۱۵‌گ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق در مامایی
جونز، شرلی ؛  یاسوج ؛ شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۱‬,‭‌ج۸۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی در درمان عفونت های کودکان
شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج . معاونت پژوهشی ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از وسایل جراحی
ولز، ماریان پاپنیر ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی یاسوج . معاونت پژوهشی ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۶۲‬,‭و۷۳۱ر‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رتبه بندی علمی دانشگاههای جهان - ۲۰۰۷[ دو هزار و هفت (]رتبه بندی دانشگاه ژیائوتنگ شانگ های )
مهراد، جعفر ؛  شیراز مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ؛ نوید شیراز   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ای از مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
دارآفرین ، حسین ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۵۵‬,‭د۱۶۵‌م‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تولید علم ایران در آی .اس .سی ( .۱۳۸۶-۱۳۸۵)
مهراد، جعفر ؛  تهران نوید شیراز   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک