کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍وغ‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
روان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ن‍وغ‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍ح‍ت‍ش‍م‍ی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ص‍ادق‍ی‌، زه‍را
ع‍ل‍ی‌ م‍ددی‌، ع‍ب‍اس‌
روح‍ان‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
روح‍ان‍ی‌ ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
طب‍ی‍ب‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
ح‍ی‍دری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احکام پزشکی
روحانی علی آبادی ، محمد ؛  تهران طبیب ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۶/،۳۲‬,‭ر۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روانپرستاری
محتشمی ، جمیله ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۲۹۹د‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
احکام پزشکی
روحانی علی آبادی ، محمد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵/،۳۲‬,‭ر۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان
نوغانی ، فاطمه ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۷۹۸‌ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر
علی مددی ، عباس ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت روان
صادقی ، زهرا ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ص ۱۹۶‌پ‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک