کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ور دان‍ش‌؛ ش‍ه‍ر آب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - درم‍ان‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ره‌خ‍ان‍ی‌، پ‍روی‍ز
 
ناشر:
ن‍ور دان‍ش‌؛ ش‍ه‍ر آب‌؛ آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانسهای اطفال
تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :اصول زایمان و بارداری
قره خانی ، پرویز ؛  تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ق۵۹۵‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، اورژانس های طب داخلی
تهران نور دانش ؛ شهر آب ؛ آینده سازان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک