کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ اطف‍ال‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ارث‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ارج‍م‍ن‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
گ‍ل‍ب‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ آگ‍ه‌
ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
اح‍ی‍اء ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مبانی طب کودکان نلسون ( چاپ ۱۹۹۴)
نلسون ، والدو امرسون ؛  نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ( ۱۹۹۴)
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای نوزادان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نوزادان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ن‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب اطفال
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اساسی طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران علوم پزشکی ؛ آگه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌گ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون :بیماریهای روماتیسمی کودکان
نلسون ، والدو امرسون ؛  سمنان انتشارات جهاد دانشگاهی سمنان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ،۱۹۹۴
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸و‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی کودکان نلسون ۱۹۹۲ ، با ضمیمه سل کودکان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران احیاء کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات قبل تولد بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی ، ترجمه نلسون ۹۲
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد، دیابت و هیپوگلیسمی
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<۱۲۰۰[ >هزار و دویست ]آزمون از کتاب :اصول طب کودکان نلسون ۹۴ با پاسخ تشریحی
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ن۶۳۸‍ه‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی اطفال
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران انتشارات ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸و‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چکیده طب اطفال نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  [تهران ] شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌چ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :طب اطفال
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ۱۹۹۸
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران گلبان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی [ کودکان ]نلسون ۲۰۰۰[ دو هزار]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6