کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ارث‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ارج‍م‍ن‍د
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ آگ‍ه‌
ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
رس‍ال‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
اح‍ی‍اء ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مبانی طب کودکان نلسون ( چاپ ۱۹۹۴)
نلسون ، والدو امرسون ؛  نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ( ۱۹۹۴)
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای نوزادان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نوزادان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ن‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب اطفال
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده اساسی طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران علوم پزشکی ؛ آگه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌گ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون :بیماریهای روماتیسمی کودکان
نلسون ، والدو امرسون ؛  سمنان انتشارات جهاد دانشگاهی سمنان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب کودکان نلسون ،۱۹۹۴
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸و‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی کودکان نلسون ۱۹۹۲ ، با ضمیمه سل کودکان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران احیاء کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات قبل تولد بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی ، ترجمه نلسون ۹۲
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد، دیابت و هیپوگلیسمی
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<۱۲۰۰[ >هزار و دویست ]آزمون از کتاب :اصول طب کودکان نلسون ۹۴ با پاسخ تشریحی
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ن۶۳۸‍ه‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چکیده طب کودکان نلسون ،۱۹۹۳
نلسون ، والدو ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب کودکان نلسون ۱۹۹۰
نلسون ، والدو ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طب نلسون ۹۲ ، بیماریهای خون اطفال
نلسون ، والدو ؛  گیلان انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون ، بیماریهای دستگاه گوارش
نلسون ، والدو ؛  تهران انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان ( نلسون ۱۹۸۷)، بیماریهای نوزادان
نلسون ، والدو ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طب اطفال نلسون ، رشد و نمو، تغذیه و سوء تغذیه
نلسون ، والدو ؛  [تبریز] رسالت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7