کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍ف‍ون‍ت‌ - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ج‍راح‍ی‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ج‍راح‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ال‍ب‍د ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور آی‌.
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
اک‍ب‍رزاده‌پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ع‍ل‍ی‌
آق‍اح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌
اک‍ب‍رزاده‌پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور
خ‍راس‍ان‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا؛ گ‍ل‍ب‍ان‌
ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش پزشکی با پرسش و پاسخ ، بیماریهای اطفال
آقاحسین فینی ، مهدی ؛  تهران نشر پاشا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭آ۶۴۸آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]نویسی در جراحی
خراسانی ، بیژن ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌خ۴۳۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز ۱۹۹۴( عفونت های جراحی ، پوست و زنان )
شوارتز، سیمور آی . ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۵‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]نویسی زنان ، زایمان و مامایی
اکبرزاده پاشا، علی ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]نویسی در بیماریهای زنان ، زایمان و مامایی شامل تعریف ...
اکبرزاده پاشا، علی ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۹۴ : مراقبت و التیام زخم ، جراحی پلاستیک و ترمیمی
شوارتز، سیمور ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]جراحی شامل :جراحی سر و گردن ، جراحی غدد ...دارو بیماریهای طبی
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]نویسی در بیماریهای زنان ، زایمان و مامایی شامل :تعریف ...
اکبرزاده پاشا، علی ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]بیماریهای داخلی :شامل ۱ - تظاهرات اصلی بیماریها۲ - بیماریهای قلب و عروق ۳ - بیماریهای دستگاه تنفس ...۱۴ - بیماریهای سرطانی
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع پرستاری پاشا :پاسخ موضوعی - تشریحی به ده دوره آزمون کارشناسی ارشد پرستاری
تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]کودکان
اکبرزاده پاشا، علی ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]بیماریهای داخلی :شامل ۱ - تظاهرات اصلی بیماریها۲ - بیماریهای قلب و عروق ۳ - بیماریهای دستگاه تنفس ...۱۴ - بیماریهای سرطانی
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
[DCBA><ای .بی .سی .دی ]بیماریهای داخلی و جراحی قلب و عروق
اکبرزاده پاشا، حجت اله ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴آ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]زنان ، زایمان و مامایی
اکبرزاده پاشا، علی ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]مسمومیت
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران مرکز نشر پاشا؛ گلبان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
[ redrO><اوردر ]بیماریهای داخلی
اکبرزاده پاشا، حجت اله ؛  تهران مرکز نشر پاشا؛ گلبان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربردی داروهای ژنریک
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران مرکز نشر پاشا؛ گلبان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭V/JI،۱۳‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
[edrOrاوردر ]اورژانس
اکبرزاده پاشا، حجت اله ؛  تهران مرکز نشر پاشا؛ گلبان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه و کاربردی
اکبرزاده پاشا، حجت اله ؛  تهران مرکز نشر پاشا؛ گلبان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۶۸۴آ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع کلینیکی داروهای ایران و جهان
اکبرزاده پاشا، حجت الله ؛  تهران مرکز نشر پاشا؛ گلبان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۲۲‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ف‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2