کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
اه‍دا ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ - ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ن‍د آوردن‌ خ‍ون‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍رت‍و ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍رم‍ح‍م‍د
م‍اری‍ن‍و، پ‍ل‌
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‍ان‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
اس‍دی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، اح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
رض‍وان‌، ح‍وری‌
ک‍ول‍د، ه‍ان‍س‌ ی‍ورگ‍ن‌
ای‍زدی‌، م‍ج‍ی‍د
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍م‍زه‌
ن‍اگ‍ل‌ ه‍اوت‌، ج‍ان‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ن‍ش‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
ت‍ح‍ف‍ه‌؛ ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با سیستم هموستاز خون ، شامل :فیزیولوژی ، پاتولوژی و تشخیص
کولد، هانس یورگن ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۱۰‬,‭‌ک۸۵۱آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای انتخاب اهدا کننده خون و بافت در کشور بریتانیا
تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری ؛ با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۴۶۰‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ویروسها و انتقال خون ، روش های نوین کاهش خطر
رضوان ، حوری ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری با همکاری مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۵۶‬,‭ر۵۸۵و‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانپرستاری
اسدی نوقابی ، احمد علی ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵۱۱ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
ایران .سازمان انتقال خون ؛  تهران تحفه ؛ نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۹۶۵ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی اجتماعی
نصیری ، محمود ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت خدمات پرستاری
حسینی ، میرمحمد ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۵۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران
حسینی ، میر محمد ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۵۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی - برونر۲۰۰۴[ دو هزار و چهار :]ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه فیزیک رادیولوژی
ایزدی ، مجید ؛  تهران نشر تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳د‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستار بیهوشی
ناگل هاوت ، جان ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴۹‬,‭‌ن۲۱۸‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع [ UCIای .سی .یو]
مارینو، پل ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۲۱۸‬,‭‌م۱۳۷‌ک‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پرستاری و مامایی
یعقوبیان ، محبوبه ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۵‬,‭‌ی۵۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیهوشی برای پرستار
رحیمی ، حمزه ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭ر۴۲۴‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع مراقبت پرستاری ویژه در بخش UCC ،UCI ، و دیالیز
عسگری ، محمدرضا ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ع۶۲۳‌ک‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع مراقبتهای پرستاری ویژه در بخش UCC ، UCI و دیالیز
عسگری ، محمد رضا ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ع ۶۲۳‌ک‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک