کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
اس‍ت‍خ‍وان‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‌زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
م‍ک‌ م‍وری‌، ج‍ان‌
ح‍ک‍م‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وری‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ت‍ورن‍ت‍ون‌
ی‍ان‍گ‌، ه‍ی‍ی‍و
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ری‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ه‍زی‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
حکمت ، حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۷۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭و۹۴۲‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای تنفسی کودکان
سلطان زاده ، محمد حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت خوابیدن دراطاق عمل
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۷۹‬,‭و۶۴۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات دارویی بالینی :داروهای ژنریک ایران
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی ؛ با همکاری انتشارات فرید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۴‬,‭‌ج۲۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
یانگ ، هییو ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر سوالات بورد( بیماریهای زنان و زایمان )
تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌م۴۸۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات دارویی بالینی :داروهای ژنریک ایران
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷/JI،۴‬,‭‌ج۲۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
موریسون ، رابرت تورنتون ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
یانگ ، هییو ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شیمی عمومی
مورتیمر، چارلز ؛  تهران  اهواز نشر علوم دانشگاهی  انتشارات مهزیار   ، ۱۳۹۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی ۱
مک موری ، جان ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک