کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
پ‍زش‍ک‍ی‌ - چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
چ‍ائ‍ورازی‍ا، ب‍ی‌ .دی‌.
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ی‍زدان‌ پ‍رس‍ت‌، راض‍ی‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌
ک‍ت‍س‌، م‍ای‍ک‍ل‌
س‍ی‍لاب‍وس‌
ی‍ل‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‍ی‌، ال‍ی‌
 
ناشر:
ن‍دا (ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وءس‍س‍ات‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز(ن‍دا) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌)
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیلابوس نورولوژی
تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۸‬,‭‌س۹۵۷‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی اندام
چائورازیا، بی .دی . ؛  تهران شرکت نشر دانش امروز (سهامی خاص )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌چ۲۷آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیلابوس ۱۹۹۱ غدد داخلی و متابولیسم
سیلابوس ؛  تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌س۹۵۷‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب قلب و عروق
تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۱۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی ( چکیده )
بنجامینی ، الی ؛  تهران شرکت نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۷۳۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی
کتس ، مایکل ؛  تهران نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭‌ک۱۲۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چکیده نوشته های پزشکی
یلدا، علیرضا ؛  تهران نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌ی۷۱‌چ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نشر دانش امروز، وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چهره زیبای میکروب ها
جعفری نژاد، عباس ؛  تهران نشر دانش امروز(ندا) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۴۷۵‌چ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمایشگاه بیوشیمی
یزدان پرست ، راضیه ؛  تهران ندا (نشر دانش امروز) وابسته به موءسسات انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲۵‬,‭‌ی۴۶ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق چند ملیتی
نصیری ، مرتضی ؛  تهران شرکت نشر دانش امروز وابسته به امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک