کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ وی‍روس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ن‍واک‌، ادم‍ون‍د
دی‍وی‍دس‍ون‌، ه‍ن‍ری‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
س‍م‍اط؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مبانی طب کودکان نلسون ( چاپ ۱۹۹۴)
نلسون ، والدو امرسون ؛  نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای ویروسی هاریسون ( چاپ ۱۹۹۴)
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] سماط؛ با همکاری نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی ، هنری دیویدسون ۱۹۹۶( ایمونوهماتولوژی و طب انتقال خون )
دیویدسون ، هنری ؛  تهران نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭د۹۹۲‍ه‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هاریسون ۱۹۹۸ بیماریهای کلیه و اختلالات اسید و باز
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان نواک ۱۹۹۶
نواک ، ادموند ؛  تهران نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۶۷۴‌ب‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هاریسون ۱۹۹۸ : بیماریهای مفاصل و بافت همبند - دستگاه ایمنی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭-‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک