کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍س‍ل‌ ن‍و ان‍دی‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ و ع‍اطف‍ی‌
پ‍ول‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍س‍م‌ و ج‍ان‌ - ت‍اث‍ی‍ر
ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍چ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ال‍ی‍س‌، آل‍ب‍رت‌
اک‍ر، ه‍ارو
س‍ی‍ل‍وا، خ‍وزه‌
 
ناشر:
ن‍س‍ل‌ ن‍و ان‍دی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستان شفابخش :آموزش شفابخشی خود و دیگران
سیلوا، خوزه ؛  [تهران ] نسل نو اندیش   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه منطقی زندگی کنیم
الیس ، آلبرت ؛  تهران نسل نو اندیش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۹ر/،۵/،۴۲۰‬,‭‌ف‍لا۷۵۵‌چ‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و کلیه
میچ ، ویلیام ؛  تهران نسل نو اندیش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۹۲۱‌ت‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسرار ذهنی ثروتمند :در بازی ثروت درون خود استاد شوید
اکر، هارو ؛  تهران نسل نو اندیش   ، ۱۳۹۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک