کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد - درم‍ان‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
ج‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
گ‍ه‍ر ن‍ژاد، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
ن‍واک‌، ام‍ی‍ل‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ن‍واک‌، ادم‍ون‍د
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
لان‍گ‍م‍ن‌، ج‍ان‌
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د؛ [ن‍س‍ل‌ ف‍ردا]
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ [ارج‍م‍ن‍د]
ن‍س‍ل‌ ف‍ردا؛ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شناخت و درمان اعتیاد در ایران
تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۷۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های زنان نواک ۲۰۰۲[ دوهزار و دو]
نواک ، ادموند ؛  تهران نسل فردا؛ ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۶۷۴‌ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری /روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تهران ارجمند؛ [نسل فردا]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی پایه ( اختصاصی )
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران نسل فردا؛ ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸آ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و شرح حال باربارا بیتز
بیتس ، باربارا ؛  تهران نسل فردا؛ ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۸ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماری های دستگاه تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماری های قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماری های خون و سرطان
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماری های غدد و متابولیسم
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی
گهر نژاد، جمال الدین ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌گ۸۶۳‍ه‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
گهر نژاد، جمال الدین ؛  تهران نسل فردا؛ [ارجمند]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌گ۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
گهر نژاد، جمال الدین ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌گ۸۶۳‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل :بیماری های قلب و عروق
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :تغذیه و اختلالات تغذیه ای
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماری های روماتولوژی و دستگاه ایمنی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭.‍ه۲۲۸۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران نسل فردا؛ ارجمند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭‌ک۱۲۳‌ف‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان نواک ۲۰۰۷[ دو هزار و هفت ]
نواک ، امیل ؛  تهران نسل فردا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۶۷۴‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جنین شناسی پزشکی لانگمن
لانگمن ، جان ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۶۰۴‬,‭‌ل۲۹۶‌ج‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5