کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ن‍اق‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وی‍ن‍دوز ان‌ .ت‍ی‌ .م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍روه‍ه‍ای‌ گ‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
وی‍ن‍دوز ۲۰۰۰ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ۲۰۰۰( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - س‍اخ‍ت‍ار
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌ اف‍زار اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌۹۷
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ک‍راف‍ورد، ش‍ارون‌
ن‍ورت‍ون‌، پ‍ی‍ت‍ر
ف‍ی‍ث‌، وم‍پ‍ن‌
ه‍اف‍م‍ن‌، پ‍اول‌
س‍اس‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ب‍اری‌
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌
ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ول‍ی‌، ت‍اد
ای‍ون‍س‌، ک‍ت‍ی‌
اوزی‍ر، دن‌
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ا
گ‍وک‍ی‍ن‌، دن‌
ف‍ول‍ت‍ن‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، گ‍ای‌ ه‍ارت‌
ال‍ری‌، ل‍ی‍ن‍دا
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌؛ آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل ( 59 swodniW ویندوز۹۵)
الری ، لیندا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 6 droW ورد۶ ] در محیط ویندوز
هافمن ، پاول ؛  ناقوس   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 0.4 revreS tN swodniW ویندوز ان .تی .سرور۴/۰]
فولی ، تاد ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر
مانو، موریس ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 3 ihpleD دلفی ۳]
اوزیر، دن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 79 lecxE اکسل ۹۷ ] پیشرفته
تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [ 0002 swodniW ویندوز دو هزار]
ایونس ، کتی ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتون برای برنامه نویسی [ 0002 sseccA اکسس دو هزار]
نورتون ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از[ 89 swodniW ویندوز۹۸]
کرافورد، شارون ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع پیتر نورتن برای استفاده از شبکه
نورتون ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [0002 sseccA>< اکسس دو هزار]
فیث ، ومپن ؛  تهران ناقوس ؛ آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیتر نورتن برای استفاده از[ lanoisseforp 0002 swodniW ویندوز دوهزار پروفشنال ]
نورتون ، پیتر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ lanoisseforp 0002 swodniW ویندوز دوهزار پروفشنال ]
گوکین ، دن ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ revres 0002 swodniW ویندوز دو هزار سرور]
ساسینسکی ، باری ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل
صادقی ، ایرج ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [regnesseM !oohaY یاهو مسنجر ]قوی ترین سرویس گپ اینترنتی در ایران
یعسوبی ، حسین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با[ 0.8 SSPS اس .پی .اس .اس .۸/۰]
نوروسیس ، ماریا ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [0002 lecxE>< اکسل دو هزار]
فولتن ، جنیفر ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گام به گام [ 2002 noisreV PX droW tfosorciM مایکروسافت ورد ایکس .پی ورژن دوهزار و دو]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 79 eciffO آفیس نودوهفت ]
پیترسون ، گای هارت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9