کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ن‍اظران‌، ه‍م‍ای‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اظران‌، ه‍م‍ای‍ون‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای الکترونیکی پزشکی
ناظران ، همایون ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۳۴‬,‭‌ن۱۸۵د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک