کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍اض‍لاب‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍اک‌ - م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دن‍دان‌ - م‍ی‍ک‍روب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
م‍ال‍ک‌ن‍ژاد، پ‍روی‍ز
اخ‍وان‌ س‍پ‍ه‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
م‍وری‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
واک‍ر، ت‍ی‌ اس‍ت‍وارت‌
دلام‍ائ‍ا، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‌.
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ رل‍ن‍دول‍ف‌
ج‍راردی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
زارع‌ ب‍ی‍دک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ه‍اول‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ن‍وروزی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍ش‍ه‍د
ارج‍م‍ن‍د
خ‍س‍روی‌؛ ح‍ی‍دری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍اب‍ل‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
خ‍س‍روی‌
خ‍س‍روی‌ ؛ دی‍ب‍اج‌
ب‍رای‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د؛ ش‍ک‍وه‌ زب‍ان‌ پ‍ژوه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍دب‍ی‍ر
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌؛ ش‍ه‍ر آب‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات میکروب شناسی پزشکی
مالک نژاد، پرویز ؛  تهران انتشارات تدبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۱۶۵‌ک‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پلاک و پوسیدگی دندان
زارع بیدکی ، مجید ؛  مشهد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۱۴۰‬,‭ز۱۳‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر میکروبیولوژی
واکر، تی استوارت ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭و۲۳۳‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زودآموز میکروب شناسی
هاولی ، لوئیس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭.‍ه۳۹۱ز‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پاتوژن های فاضلاب
جراردی ، مایکل ؛  بابل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۸۰‬,‭‌ج۳۵۶‌پ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۰۷[ دوهزار و هفت ]ترجمه کامل
جاوتز، ارنست ؛  تهران اندیشه رفیع   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آزمون میکروبیولوژی ، باکتری شناسی و ویروس شناسی
نوروزی ، جمیله ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ن۷۵۲آ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میکروبشناسی واکر
واکر، تی استوارت ؛  تهران خسروی ؛ دیباج   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭و۲۳۳‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی جاوتز
جاوتز، ارنست ؛  تهران ارجمند؛ شکوه زبان پژوه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیوتروریسم و مسمومیتها
هریسون ، تنسلی رلندولف ؛  تهران آینده سازان ؛ شهر آب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی
دلامائا، لوئیس م . ؛  تهران برای فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۷‬,‭‌ف‍لا۵۸۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی جاوتز ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ] ترجمه کامل
جاوتز، ارنست ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی خاک
اخوان سپهی ، عباس ؛  تهران اطمینان   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی :باکتری شناسی ( عمومی - اختصاصی ) مورای ۲۰۱۳
موری ، پاتریک ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰‬,‭‌م ۸۳۶‌م‌م‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی جاوتز[ ۲۰۱۶ [دوهزارو شانزده ]]
جاوتز، ارنست ؛  تهران خسروی ؛ حیدری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی :باکتری شناسی ( عمومی - اختصاصی ) مورای ۲۰۱۶
موری ، پاتریک ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰‬,‭‌م ۸۳۶‌م‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل و جامع میکروب شناسی مورای : باکتری شناسی
موری ، پاتریک ؛  تهران خسروی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰‬,‭‌م ۸۳۶‌ت‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک