کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - آث‍ار ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
روزن‍ت‍ال‌، ک‍ن‌ اس‌.
ک‍ی‍م‌، چ‍ارل‍ز
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
زی‍ن‍س‍ر
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
ح‍م‍زه‌ای‌، م‍ن‍ص‍ور
دی‍اراع‍ت‍م‍ادی‌، ه‍رم‍ز
ه‍وگ‍و
وزی‍ری‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
اوح‍دی‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
م‍درس‌، ش‍ه‍اب‌
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر ش‍ع‍ب‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ل‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌
چ‍ه‍ر
م‌. ک‌. رح‍ی‍م‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ات‍رک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌
ک‍ل‍م‍ه‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌؛ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
روزنتال ، کن اس . ؛  ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭ر۸۱۴‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۲ - میکروبیولوژی و ایمونولوژی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول آزمایشهای بیوشیمیایی در میکرب شناسی تشخیصی
وزیری ، بزرگمهر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭و۵۹۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی دارویی
هوگو ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭.‍ه۸۵۹‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی عملی
اسماعیلی ، خلیل ؛  خلیل اسمعیلی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۳‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
میکربها بیمارم میکنند
[تهران ] کمیته پزشکی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی زینسر( باکتری شناسی پزشکی )
زینسر ؛  م . ک . رحیمی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭ز۹۴‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی و پاتوفیزیولوژی بیماریهای عفونی
جاوتز، ارنست ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دنیای میکروبها( میکروبیولوژی )
نائبی ، محمد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۲۵۲د‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی پزشکی ( کلیات )
دیاراعتمادی ، هرمز ؛  مشهد بنفشه ؛ دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭د۸۷۸‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز( ۱)
جاوتز، ارنست ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر آزمونهای میکروب شناسی پزشکی
کیم ، چارلز ؛  اصفهان امیر کبیر شعبه اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸‬,‭‌ک۹۶۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
میکروب شناسی عملی
آل محمد، محمدمهدی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭آ۷۵۸‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دنیای میکروبها( میکروبیولوژی )
نائبی ، محمد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۲۵۲د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی پزشکی
۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۹۷۶‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روشهای عملی میکروبیولوژی عمومی و کاربرد آن در علوم پزشکی ( به ضمیمه اطلس میکرب شناسی بالینی )
اوحدی نیا، حسن ؛  تهران کلمه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۲۳ر‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی و پاتولوژی
حمزه ای ، منصور ؛  وزارت بهداری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ح۸۱۹‌م‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
باکتریهای بیماری زای انسان ، میکروبیولوژی
جاوتز، ارنست ؛  مشهد اترک   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۶۵‬,‭‌ج۲۱۹‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی و بیماریهای عفونی باکتریال بی هوازی
مدرس ، شهاب ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۴۱۲‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6