کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ی‍راح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴-۱۱۹۳ ق‌ - .دخ‍ال‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍راح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در تاریخ معاصر ایران :برخورد شرق و غرب در ایران ( ۱۹۰۰-۱۹۵۰)
میراحمدی ، مریم ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک