کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ک‌ل‍ئ‍ود، ج‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ل‍ئ‍ود، ج‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینه بالینی
مک لئود، جان ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌م۷۴۱‌ع‍م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی
مک لئود، جان ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌م۷۴۱‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک