کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ول‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
داروه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
اخ‍ت‍لال‌ در غ‍ذا خ‍وردن‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
غ‍زل‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ک‍ردی‌ - دس‍ت‍ور
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ری‍م‍ی‌زن‍د، م‍ه‍دی‌
وف‍ا ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ی‍ک‌روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌
ب‍خ‍ت‌آورش‍اه‌
س‍اروی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ر
م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
رض‍ائ‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
م‍ول‍ف‌؛ گ‍س‍ت‍رش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای پزشکان
ساروی ، عطاءالله ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۳۴‬,‭‌س۱۵۳‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی ریه
بخت آورشاه ؛  تهران مولف ؛ گسترش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۶۰۰‬,‭‌ب۳۳۹‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری از کودکان
عبدالعلیان ، معصومه ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭‌ع۳۴۸‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای پرستاری ، نگرشی برمراقبتهای پرستاری دربخش اورژانس
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کیفی و مدیریت آزمایشگاه تشخیص پزشکی
رضائی ، رضا ؛  [تهران ] مولف   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WX‬,‭۱۵۳‬,‭ر۵۷۴‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
غزل در قلمرو شعر معاصر
وفا کرمانشاهی ، جلیل ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مصرف داروها در حاملگی و عوارض آنها در مادر، جنین و نوزاد
رحیمی ، محمود ؛  تهران مولف   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۵۵‬,‭ر۴۲۴‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با[ lacsap obruT توربو پاسکال ]
تهران مولف   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بی اشتهایی روانی کودک
مشایخی ، مرتضی ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۵‬,‭‌م۵۶۵‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقی پیرامون زبان کردی ، دستور زبان کردی و برابری لغات کردی ، انگلیسی ، عبری ، فارسی
امینی ، امیر ؛  مولف   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد ریاضیات برای مدیریت و تصمیم گیری
کریمی زند، مهدی ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک