کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، م‍س‍ع‍ود
وژچ‍اک‌، آن‍دره‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ف‍ارس‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ م‍داوم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی قانونی
موسوی نسب ، مسعود ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷۴۰‬,‭‌م۸۴۲ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اصطلاحات آموزش پزشکی
وژچاک ، آندره ؛  شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس ، معاونت آموزشی ، دفتر آموزش مداوم پزشکی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۳‬,‭و۶۱۲و‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک