کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍راورده‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ام‍داری‌، ف‍ری‍ده‌
ع‍ازم‌ ن‍ی‍اء، س‍م‍ی‍ه‌
ف‍ره‍ادی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
م‍وس‍وی‌، س‍ی‍ده‌ رع‍ن‍ا
پ‍روان‍ه‌، م‍ل‍وک‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، داود
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍خ‍ش‍ی‌ ک‍ل‌ ک‍ش‍ون‍دی‌، س‍م‍ی‍ه‌
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، پ‍ی‍ت‍ر
زم‍ان‍ی‌ م‍وس‍وی‌، ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍س‍ادات‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ف‍دای‍ی‌ ن‍ای‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍وازش‌ خ‍واه‌، ف‍اطم‍ه‌
م‍رت‍ض‍ای‍ی‌، زه‍را
س‍اک‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
ف‍رج‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
داروس‍ازی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۸ ، بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پیک ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی توزیع فراوانی علل تجویز فرآورده های خونی در نوزادان بستری شده در بیمارستان رازی کرمانشاه در سال ۱۳۷۸
موسوی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۹۹۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ ۱۹۹۸ : همراه با سئوالات آزمونهای پرانترنی و دستیاری تا اسفند۱۳۷۹
آرمسترانگ ، پیتر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭آ۴۱۱‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جراحی :بر مبنای کتاب کارنت جراحی [ ۱۹۹۴ ]مجموعه پاسخهای تشریحی به پرسشهای تفکیکی ، بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
فدایی نایینی ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ف۳۱۸‌ج‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی
فرهادی ، یدالله ؛  تهران مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵۰‬,‭‌ف۶۳۵‌م‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر اولتراسوند بر هضم بی هوازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب ناشی از پالایشگاه نفت کرمانشاه
عازم نیاء، سمیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۵۳۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مکان یابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از SIG مطالعه موردی :شهر ایلام
نامداری ، فریده ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۵۸۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی و مدلسازی توده جلبکی و گیاه بولاغوتی در حذف سرب از محلول آبی
نوازش خواه ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۷۲۳پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی بی هوازی - هوازی با بستر متحرک کربن فعال گرانولی در حذف DOC و NKT از شیرابه مکان دفن پسماند شهری
پروانه ، ملوک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۸۱۹پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات پدیده ریزگرد بر سلامت مردم و صنعت گردشگری و تاثیر پارامترهای هواشناسی بر وقوع این پدیده در شهر کرمانشاه طی یک دوره ۶ ساله ۱۳۷۸-۹۲
بخشی کل کشوندی ، سمیه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۹۳۲پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی کربی فعال پودری ساخته شده از چوب درختچه هندی در حذف کروم )IV( و کادمیوم )II( از محلول های آبی
فرجی ، مجید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۹۵۶پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی و تعیین سنتیک جذب رنگ های متیلن بلو و راکتیو قرمز ۲ توسط کربن فعال تهیه شده از ضایعات درخت انگور
شهبازی ، داود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۳۱۷۸پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر زاویه ی هواده های تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه در تامین اکسیژن محلول و حذف مواد آلی و نیتروژن
ساکی ، سهیلا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۳۲۴۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد پیل سوختی میکروبی با بستر کربن فعال برای تولید الکتریسیته و حذف هم زمان DOC و ترکیبات ازته
مرتضایی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۳۴۷۱پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز داکینگ و بررسی مهارکنندگی استیل کولین استراز مشتقات ۲( - ۲( -۴( -۲ -فنیل استیل )پیپرازین - ۱ - ایل ) اتیل 1H- - )بنزو ]ed]ایزوکینولین - ۱ ،۳(۲ H(دیون به عنوان عوامل بالقوه ضد آلزایمر
موسوی ، سیده رعنا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده داروسازی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۵۳۷پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز و بررسی سمیت سلولی مشتقات (N- ۵ -مرکاپتو-۴H - ۱ ،۲،۴ -تریازول - ۳ -ایل - )۲ -فنیل استامید به عنوان القا کننده های آپوپتوزیس با اثرات بالقوه ضد سرطان
زمانی موسوی ، حسنی السادات ؛  علوم پزشکی کرمانشاه داروسازی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۳۷۷۴پ‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک