کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍دن‍س‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
س‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌
اس‍ت‍خ‍وان‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز -ج‍راح‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍خ‍رای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
س‍ل‍طان‌زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
راب‍رت‍س‍ون‌، ن‍ورم‍ن‌ راب‍رت‌ ان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
وج‍گ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ف‍ری‍دم‍ن‌، آلان‌
ح‍ک‍م‍ت‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍اک‍زاد، پ‍روی‍ز
ب‍ن‍درچ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ش‍ه‍رآب‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استخوان شناسی
حکمت ، حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۰۰‬,‭‌ح۷۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خود آزمایی < ۳[ >سه < :]۲۰۰[ >دویست ]سوال چهار جوابی از مباحث جامع پزشکی با انضمام پاسخهای تشریحی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
بندرچی ، علی اصغر ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ب۶۹۷‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایمونوگلبولینها در سلامت و بیماری
پاکزاد، پرویز ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌پ۲۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارتوپدی حفره دهان و ارتودنسی در بیماران مبتلا به شکاف لب و کام ( روش درمانی )
رابرتسون ، نورمن رابرت ان ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۴۰۰‬,‭ر۱۱۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۹۴ ، آب و الکترولیت ها
شوارتس ، سیمور ؛  [تهران ] موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی عمومی
تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭آ۸۳۱‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی تنه
تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭وآ۸۳۱‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ارتوزهای اندام تحتانی و ستون فقرات
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۶۲۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی
بیتس ، باربارا ؛  تهران شهرآب ؛ با همکاری موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نحوه برخورد پزشکان عمومی با بیماریهای جراحی مغز و اعصاب
فریدمن ، آلان ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف۶۹۹‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای تنفسی کودکان
سلطان زاده ، محمد حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت خوابیدن دراطاق عمل
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۷۹‬,‭و۶۴۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی
پاکزاد، پرویز ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۷۰‬,‭‌پ۲۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
وجگانی ، محمد ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭و۴۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی لگن و پرینه
حسینی ، احمد ؛  تهران موسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ح۵۷۷‌ک‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر سوالات بورد( بیماریهای زنان و زایمان )
تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌م۴۸۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیماریهای تنفسی نوزادان
فخرایی ، حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ر ۱،ق‌ ۲،ش‌ ۴۱۸،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی
وجگانی ، محمد ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭و۴۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی اندام
تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ح۷۱۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک