کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - دس‍ت‍ور - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌
وی‍ن‍دوز ان‌ .ت‍ی‌ .م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
آل‍ودگ‍ی‌ ه‍وا - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌ .س‍رور م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ی‍اخ‍ت‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ - ای‍ران‌- آزم‍ون‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍رد، ش‍ون‌
ول‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌
ام‍ی‍ری‌، م‍ری‍م‌
ه‍ول‍م‍ز، ال‍ی‍ور
م‍ه‍دی‌ پ‍ورع‍طای‍ی‌، خ‍س‍رو
رض‍اخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
خ‍ال‍ص‍ی‌، م‍ری‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌۱۳۷۹
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چند گزینه ای فیزیولوژی انسانی
هولمز، الیور ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۱۸‬,‭-‍ه۸۶۹‌پ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای :آلودگی هوا
رضاخانی ، محمد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷۵۴‬,‭ر۵۶۲‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی طراحی و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی =[ 5.6 revreS LQS ESCM ام .سی .اس .ای .اس .کیو.ال .سرور۶/۵]
برد، شون ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای زیست شناسی سلولی
خالصی ، مریم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فارسی
ولیان ، مریم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نوزادان
امیری ، مریم ؛  تهران موسسه فرهنگی دیباگران تهران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌ف‍لا۸۳۵‌ن‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی [ 4 revres TN swodniw -ESCM ام .سی .ای .ویندوز ان .تی .سرور4]
تهران موسسه فرهنگی دیباگران تهران ۱۳۷۹   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی عمومی ، ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی
مهدی پورعطایی ، خسرو ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک