کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ خ‍ون‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ - آم‍وزش‌
ی‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ق‍اء، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ن‍ی‍ک‌ ف‍رج‍ام‌، ک‍ام‍ران‌
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ک‍رم‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍س‍ع‍ود، اح‍م‍د
دن‍ف‍ورث‌، دی‍وی‍د
ج‍ان‌ ک‍وئ‍ی‍را، ل‍وئ‍ی‍ز ک‍ارل‍وس‌ اک‍وا
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌ ب‍رن‍ارد
رادم‍ن‌، س‍ال‍ی‌
پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع پرستاری :آزمونهای طبقه بندی شده کارشناسی ارشد پرستاری
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
دنفورث ، دیوید ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭د۷۱۹۱‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول پاتولوژی عمومی [ رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیصی
سقاء، حمیدرضا ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۶‬,‭‌س۵۹۳‌ک‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش های آزمایشگاهی تشخیص بالینی و درمان در خون شناسی بالینی
هنری ، جان برنارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۷۳۹ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی شناسی پایه و بالینی
مسعود، احمد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۶۸‬,‭‌م۵۵۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول میکروب شناسی پزشکی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی :آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی شهریور۱۳۸۱
پاکدامن ، رضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌پ۲۲۲د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بافت شناسی پایه :متن کامل و اطلس رنگی
جان کوئیرا، لوئیز کارلوس اکوا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۵۰۴‬,‭‌ج۲۱۴‌ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست
نیک فرجام ، کامران ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۸‬,‭‌ن۹۵۵‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مراجعان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
تهران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛ اداره کل روابط عمومی ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۷/JI،۲۲‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی بلایا
کرمی ، منوچهر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ک۴۶۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی میر
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
۱۵[پانزده ]روزه ماژور
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۲۵۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی میر
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭د۴۵۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی سلولی ملکولی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول انگل شناسی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل درسنامه بانک خون و طب انتقال خون
رادمن ، سالی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۲۳‬,‭ر۱۶۲‌ت‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول انگل شناسی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول پاتولوژی عمومی [ رابینز]
رابینز، استنلی لئونارد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب میر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭ر۱۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2