کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍وپ‍دی‌
اورول‍وژی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌
ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍دی‌، ن‍وی‍د
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌؛ ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ک‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ک‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های کودکان
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در اورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در نورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در فارماکولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در ارتوپدی و شکستگیها
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در گوش و حلق و بینی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماریهای داخلی ( روماتولوژی )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در گوش و حلق و بینی و اورولوژی
موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۱۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( ریه )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماریهای پوست چکیده کتاب درماتولوژی بالینی ( هبیف )به همراه بخش هایی از کتاب بیماری های پوست اندروز رفرانس آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۱۱‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های چشم
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( گوارش )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( قلب )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر بیماری های داخلی ( کلیه )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در رادیولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در پاتولوژی
احدی ، نوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۲۶۲‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های چشم
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماریهای زنان و زایمان
ایزدی ، مهدی ؛  تهران نیک پیک ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در اپیدمیولوژی و آمار حیاتی
ایزدی ، مهدی ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3