کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌ - روش‍ه‍ا
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍از زن‍ده‌ س‍ازی‌ - در ب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍وری‌، پ‍ات‍ری‍ک‌
ک‍ی‌، ج‍وی‍س‌ ل‍ف‍ور
س‍ل‍طان‌زاده‌، اک‍ب‍ر
س‍ال‍ی‍وان‌، م‍وری‍ن‌
ت‍ورچ‍ی‍ان‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
ن‍ی‍ک‌ روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌
والاش‌، ج‍ک‍س‌ ب‍رت‍ون‌
س‍ادات‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر
ادی‍ب‌ ف‍ر، پ‍روی‍ز
ت‍ورچ‍ی‍ان‌، ف‍ض‍ل‌ ال‍ه‌
گ‍ل‍در، م‍ای‍ک‍ل‌ گ‍راه‍ام‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میکرب شناسی پزشکی برای دانشجویان گروه پزشکی ، پیراپزشکی و رشته های تخصصی
ادیب فر، پرویز ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۳۴۹‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای پرتونگاری
تورچیان ، فضل الله ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۸۱۴‌ت‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸۱‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات
سلطان زاده ، اکبر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تطاهرات اصلی و درمان بیماریها :اورژانس های زایمان و بارداری
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بالینی تست های آزمایشگاهی
والاش ، جکس برتون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۲‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭د۱۸۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :مسمومیت ها
ساداتیان ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی و انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌س۱۳۹‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فوریتهای پرستاری :نگرشی بر مراقبتهای پرستاری در بخش اورژانس
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی آکسفورد۱۹۹۹
گلدر، مایکل گراهام ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌گ۵۴۷ر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص ، مراقبت ، و مهارتهای پرستاری در بیماریهای داخلی و جراحی
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۴/،۱۰۰‬,‭‌ن۹۴۵‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای تشخیصی و آزمایشگاهی :همراه با اقدامات پرستاری
کی ، جویس لفور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ک۹۱۳آ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع [ RPC سی .پی .آر ].در بالغین
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۲۹۲‬,‭‌ن۹۴۵‌ک‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فنون تخصصی ( رادیولوژی ، سی تی اسکن ، ام آر آی ، پزشکی هسته ای )
تورچیان ، فضل الله ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ت۸۱۴‌ف‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اصول مدیریت و رهبری در پرستاری
سالیوان ، مورین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۵‬,‭‌س۲۳۵‌چ‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای میکرب شناسی بالینی
موری ، پاتریک ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌م۸۳۶ر‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰[ >هزار ]آزمون - آزمونهای رادیولوژی ( تصویربرداری )
تورچیان ، فضل اله ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۸‬,‭‌ت۸۱۴‍ه‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پره انترنی - دستیاری
ساداتیان ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌س۱۳۹‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک