کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌ - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ج‍راح‍ی‌
اورول‍وژی‌
درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
اس‍ت‍ول‍ت‍ی‍ن‍گ‌، راب‍رت‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ش‍وارت‍س‌، س‍ی‍م‍ور
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
م‍درس‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور ای‌.
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍ات‍ن‌، دی‍وی‍د
پ‍ی‍ل‍ه‌ رودی‌، آرام‌
وس‍ت‌، ب‍رن‍ی‍س‌
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ارج‍م‍ن‍د؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌ ؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار، شامل اختلالات اسید و باز
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای قلب و عروق مبانی طب سسیل
سسیل ، راسل لافایت ؛  موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز، پستان و تیروئید
شوارتس ، سیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۹۱۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کامل یک جلدی مبانی طب سسیل ، به انضمام " ترینها( "شایعترینها و )...و واژه یاب
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران فرهنگ پرور؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭‌س۵۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و لوزالمعده ، به انضمام " ترینها( "شایعترینها و )...و واژه یاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه راهنمای جیبی پرستاری ، پرستاری اتاق عمل تکنیک و مراقبت
وست ، برنیس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۲‬,‭و۶۱۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ، اجرای مراقبتهای معمول در درمانگاههای پره ناتال
مدرس ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۲‬,‭‌م۴۱۲ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ارولوژی اسمیت
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌چ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی اصول طب داخلی هاریسون ۹۵
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای عفونی " باکتریال "
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<۱۲۰۰[ >هزار و دویست ]آزمون از کتاب :اصول طب کودکان نلسون ۹۴ با پاسخ تشریحی
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ ارجمند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌ن۶۳۸‍ه‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات پرانترنی ، دستیاری ( ۳۰استاد)
پیله رودی ، آرام ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌پ۹۸۱‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی اصول جراحی شوارتز،۱۹۹۴
شوارتز، سیمور ای . ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای اعصاب به انضمام تظاهرات اصلی بیماریهای عصبی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۴۱‬,‭-‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرور و خودآزمایی ، اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای خون ، ۴۱۹ تست با پاسخهای تشریحی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی جاوتز۱۹۹۵
جاوتز، ارنست ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیهوشی
استولتینگ ، رابرت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۹۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
درمان بیماریها در طب داخلی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۳۰۰‬,‭د۴۶۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی و تصویرنگاری برای دانشجویان پزشکی
ساتن ، دیوید ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۱۱۸ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ، اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی
مدرس ، علیرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌م۴۱۲ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4