کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آری‍ت‍م‍ی‌
م‍ام‍ای‍ی‌
درد - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
غ‍دد ش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‍ه‍ا
گ‍زارش‌ ن‍وی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
اورول‍وژی‌
م‍ام‍ای‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ن‍اب‍اروری‌ زن‍ان‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زاف‍ش‍اری‌، ب‍اب‍ک‌
ووگ‍ان‌، دان‍ی‍ل‌ ج‌.
ت‍ک‌ زارع‌، ن‍س‍ری‍ن‌
رض‍ای‍ی‌، ن‍ادر
چ‍ان‍گ‌، ادوارد ک‌.
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ی‌ .و.
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ن‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ن‍ورائ‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ی‌ .و.
رض‍ای‍ی‌، ب‍ن‍ی‍ه‌
اف‍لاطون‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
م‍رادم‍ن‍د، س‍ی‍ن‍ا
اس‍م‍ی‍ت‌، دون‍ال‍د ری‍ج‍وی‌
ال‍ه‍ی‌، ف‍واد
دچ‍رن‍ی‌، آل‍ن‌
پ‍ول‍ی‍ن‌، ری‍چ‍ارد آل‍ن‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، ه‍ن‍ری‌ ه‍رول‍د
 
ناشر:
طب‍ی‍ب‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ ن‍ش‍ر طب‍ی‍ب‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ام‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص پزشکی برپایه طرح مسئله
فریدمن ، هنری هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹‌ت‌ق‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ناگشوده هایی از طب اطفال :پاسخ به سئوالات متعدد و گوناگونی که در بخش های اطفال ...مطرح می گردد
پولین ، ریچارد آلن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۸‬,‭‌پ۸۳۵‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :کارنت زنان و مامایی
دچرنی ، آلن ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭د۳۸۹‌چ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه درمان طبی واشنگتن
[تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۱۵‬,‭د۵۵۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین درمان نازایی از[ FVI آی وی اف ]تا[ gninolC کلونینگ ]
افلاطونیان ، عباس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۷۰‬,‭‌ف‍لا۶۶۴ر‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰[ >سیصد ]سئوال چهار گزینه ای بیماریهای ریه
رضایی ، نادر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۸‬,‭ر۵۷۴‌س‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درد مزمن :ماهیت - تجربه - مداوا - اثرات جانبی
الهی ، فواد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌ف‍لا۷۴۹د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بانک جامع سوالات ارتقاء و بورد تخصصی ایران : داخلی ( غدد)
رضایی ، بنیه ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، [۱۳۸۰=]2001
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۸‬,‭ر۵۷۴‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارولوژی عمومی اسیمت :متن کامل
اسمیت ، دونالد ریجوی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌ف‍لا‌س‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای ژنتیک [ SMN ان .ام .اس ]با پاسخهای توضیحی
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۲/،۱۸‬,‭‌پ۳۴۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پاسخ های تشریحی به پرسش های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی اردیبهشت ۶۷ تا مهر۷۸
محبوبی ، امیر حسن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۹۵‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربرد داروهای چشمی و عوارض چشمی داروهای سیستمیک
نورائی نژاد، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۷۱۹ر‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سئوالات آزمون های پذیرش دستیار و پیش کارورزی همراه با پاسخ های تشریحی اسفند۷۸
عزیزافشاری ، بابک ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌ع۵۷۸‌م‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیش آزمون ، خودآزمایی و مرور،۴۸ + ۹۹پرسش با پاسخ تشریحی و ذکر منابع به تفکیک
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<۱۶۸۴[>هزار ششصد و هشتاد و چهار ]پرسش چهار گزینه ای با پاسخ ، راهنمای مطالعه مامایی و بارداری ویلیامز( پیش آزمونها)۱۹۹۶
ویلیامز، جی .و. ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۸‬,‭و۹۵۳‍ه‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتروکاردیوگرافی در بیماریهای ایسکمیک دریچه ای و مادرزادی قلب
مرادمند، سینا ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی راستان ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۴۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰[ ecaC>دویست کیس ]الکتروکاردیوگرافی
چانگ ، ادوارد ک . ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ نشر طبیب ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی سامه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۳۰‬,‭‌چ۱۹د‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نگارش و ارائه پایان نامه و گزارش تحقیق و مقالات علمی
تک زارع ، نسرین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کلیات چشم پزشکی
ووگان ، دانیل ج . ؛  تهران طبیب ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۰۰‬,‭و۸۲۱‌ک‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مامایی ویلیامز
ویلیامز، جی .و. ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۵۳‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9