کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱
ق‍ی‍ام‌ پ‍ان‍زده‌ خ‍رداد، ۱۳۴۲ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
م‍ص‍ور رح‍م‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۲۹۱ - - خ‍اطرات‌
ک‍ودک‍ان‌ - رش‍د
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۲۰
ن‍راق‍ی‌، اح‍س‍ان‌،۱۳۰۵ - - خ‍اطرات‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍راق‍ی‌، اح‍س‍ان‌
ده‍ن‍وی‌
ب‍ی‍ت‍س‌ ، ب‍ارب‍ارا
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
ک‍اپ‍لان‌، پ‍ل‌
ن‍ج‍ات‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ص‍ور رح‍م‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ان‍وور، م‍ری‌ ب‍ودرو
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( قفسه صدری ( ریه - قلب )و گردش خون محیطی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( سر و گردن ، سیستم عصبی - روانی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( نشانه شناسی - طریقه گرفتن شرح حال و تشکیل پرونده )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( پوست - پستانها - شکم - دستگاه تناسلی و معاینه خانم باردار)
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( سیستم اسکلتی عضلانی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌ما‍س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( اطفال )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی الکتروکاردیوگرافی
کانوور، مری بودرو ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ک۳۲۱ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران ( از کودتا تا انقلاب )
نجاتی ، غلامرضا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( پوست ، پستان ها، شکم ، دستگاه تناسلی و معاینه خانم باردار)
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( اطفال )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قیام خونین ۱۵ خرداد ۴۲ به روایت اسناد
دهنوی ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مصدق و نبرد قدرت در ایران
کاتوزیان ، محمدعلی ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
از کاخ شاه تا زندان اوین
نراقی ، احسان ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سفر پرماجرای کودک ( روانشناسی رشد)
کاپلان ، پل ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کهنه سرباز :خاطرات سیاسی و نظامی سرهنگ ستاد غلامرضا مصور رحمانی
مصور رحمانی ، غلامرضا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک