کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
اف‍س‍ردگ‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ژن‍ت‍ی‍ک‌
ج‍راح‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ن‍د ذه‍ن‍ی‌ - آم‍ری‍ک‍ا - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
روان‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ارن‍ت‌
م‍ک‌ل‍ئ‍ود، ج‍ان‌
ه‍ارل‍ی‌، راج‍ر
ه‍ال‍ی‍س‍ت‍ر، ل‍ئ‍و ای‌
ک‍رای‍ن‌، آل‍ن‌ اف‌.
ف‍ل‍ک‌، ف‍ردری‍ک‌
اس‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌
ب‍ازوک‌، ال‍ن‌
ف‍ی‍ش‌، ف‍رن‍ک‌ ج‍ی‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ذوق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینه بالینی
مک لئود، جان ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌م۷۴۱‌ع‍م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۳ژ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ،
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان داروئی بیماریهای روانی
بازوک ، الن ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۲۱۴د‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی برای دانشجویان پزشکی
فیش ، فرنک جی ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف۹۶۵ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای اعصاب و روان
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی بالینی داروهای روان گرا
هالیستر، لئو ای ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۷‬,‭.‍ه۳۴۲‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی کودکان و نوجوانان
استون ، فردریک ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰‬,‭‌ف‍لا۴۹۲ر‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هندبوک جراحی عمومی ، شوک و تروما، مراقبت پیش از عمل و پس از عمل ، بیهوشی و...
کارنت ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، [۱۳۶۹]
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۵۴‍ه‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای کودکان
کراین ، آلن اف . ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۴۲۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی :واکنش یا بیماری
فلک ، فردریک ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف۸۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فقر و کمهوشی و رابطه آنها
هارلی ، راجر ؛  تبریز موسسه انتشاراتی و تحقیقاتی ذوقی   ، ۱۳۶۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک