کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اع‍ت‍ی‍اد
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌، ای‍رج‌
س‍ت‍وده‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آوای‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زنجیره های اعتیاد
صالحی ، ایرج ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر :روان شناسی اجتماعی
ستوده ، هدایت اله ؛  تهران موسسه انتشارات آوای نور   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک