کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ ازاب‍زار و وس‍ای‍ل‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زی‍س‍ت‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍رج‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
س‍اروی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌
ن‍اظران‌، ه‍م‍ای‍ون‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای الکترونیکی پزشکی
ناظران ، همایون ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۳۴‬,‭‌ن۱۸۵د‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای پزشکان
ساروی ، عطاءالله ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QT‬,‭۳۴‬,‭‌س۱۵۳‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک کاربردی دستگاههای آزمایشگاهی تشخیص طبی
گرجی ، تقی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۱‬,‭‌گ۳۱۳‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک