کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍لان‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍لان‍وم‌
ک‍ارس‍ی‍ن‍وم‌ س‍ل‍ول‌ ق‍اع‍ده‌ای‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ن‍ادری‌، ای‍رج‌
ح‍م‍ی‍دی‌، ارس‍لان‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موارد ملانوم بدخیم در مراکزآموزشی درمانی کرمانشاه طی سال های ۷۱-۷۵
نوروزی ، محمدمهدی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۵۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک موردابتلا به C.C.S و C.C.B پس از ضربه به بینی
صالحی ، مژگان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۶۰۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان فراوانی حاشیه سالم جراحی در تومورهای بدخیم پوستی در سطح استان کرمانشاه طی سال های ۸۱-۸۳
حمیدی ، ارسلان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۶۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی بدخیمی های پوست دراستان کرمانشاه بین سالهای ۱۳۸۱-۸۳ و پیگیری ۲ ساله آن
نادری ، ایرج ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک