کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍غ‍ز - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍غ‍ز -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍غ‍ز - ج‍راح‍ی‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
م‍غ‍ز - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ف‍رول‍وف‌، ی‍وری‌
اس‍لام‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
س‍م‍ی‍ع‍ی‍ان‌( اس‍ک‍وئ‍ی‌)، ب‍ه‍دخ‍ت‌
ب‍ل‍ی‍ک‌ م‍ور، ک‍ال‍ی‍ن‌
وی‍ل‍ی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ت‍لاش‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کار و مغز
فرولوف ، یوری ؛  [تهران ] شباهنگ   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۶۲۱‌ک‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان و عمل مغز و اعصاب
ویلیس ، ویلیام ؛  تبریز تلاش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۲‬,‭و۹۵۵‌س‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آنستزی دراعمال جراحی مغز و پی
سمیعیان ( اسکوئی )، بهدخت ؛  تهران شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۷۴۹آ‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
خونریزی ساب آراکنوئید و معرفی بیست بیماربستری در بیمارستان فارابی از سال ۱۳۷۰ الی فروردین ۱۳۷۳
اسلام ، حمیدرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۸۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ساخت و کار ذهن
بلیک مور، کالین ؛  [تهران ] فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک